회사소개

제품

안내

고객지원

Company

Product

Information

Support

Thông tin về công ty

Sản phẩm

Thông tin

Hỗ trợ chung

공지사항

제목 작성일
"돈안주면 개인정보 유포할 것" 하나투어 해커, 6억 요구

“2800만건 빼냈다”며 6억원 요구…수사당국, 최소 45만건 유출 확인

해커가 하나투어 임직원과 고객 정보 2800만건을 빼냈다며 99비트코인(약 6억2300만원) 몸값을 요구한 것으로 알려졌다. 국내 최대 여행사 하나투어는 개인정보 유출건수는 수사 중이라며 구체적 언급은 하지 않았다. 18일 조사 당국에 따르면 현재까지 파악된 하나투어 유출 자료는 임직원과 이용자 정보 등 약 45만건에 달하는 것으로 알려졌다. 이 외에 이용자 DB에서 유출된 정보가 더 있어 규모는 늘어날 전망이다. 해커는 2800만건이라는 막대한 규모라고 주장한다. 하나투어는 홈페이지에 고객 정보 침해 사실을 공지했다. 하나투어는 유지보수 업체 직원 PC에 악성코드가 감염돼 9월 28일 개인정보가 유출된 정황을 인지했다고 밝혔다. 유출 내용은 일부 고객정보로 이름과 주민등록번호, 휴대전화번호, 집전화번호, 집주소, 이메일 주소 등이다. 하나투어는 해당 개인정보가 2004년 10월부터 2007년 8월 사이 생성된 파일이라고 밝혔다. 오프라인 매장과 온라인 DB에서 추출한 고객 개인정보자료 등이다. 하나투어가 개인정보 침해사고를 인지한 시점은 9월 말이며 10월 11일 수사를 의뢰했다. 하나투어가 해커 협박 메일을 수신한 것도 11일이었다. 하나투어가 홈페이지에 개인정보 유출 사과문을 올렸다.

<하나투어가 홈페이지에 개인정보 유출 사과문을 올렸다.>

하나투어 측은 “유출사실 인지한 후 해당 PC 불법 접속 경로를 차단하고 보완조치를 했다”면서 “관계기관에 신고해 수사와 조치를 진행 중”이라고 공지했다. 하나투어는 “만약 피해가 발생했거나 예상되는 경우 고객피해 구제위원회로 신고하라”면서 “필요한 조사를 거쳐 구제 절차를 진행한다”고 밝혔다. 하나투어는 홈페이지에서 개인정보 유출여부 확인 서비스를 제공한다. KISA 관계자는 "경찰과 공조해 해커의 협박에 공동대응하고 있다"며 "하나투어가 당국과 협의없이 스스로 비트코인을 지급할 일은 없을 것"이라고 밝혔다. 앞서 지난 7월 국내 웹호스팅 기업인 인터넷나야나는 랜섬웨어에 감염된 이후, 당국과의 협조없이 해커에게 10억원을 지불한 바 있다. 이처럼 최근들어 데이터를 인질로 잡고 몸값을 요구하는 해킹 인질극이 증가세다. 지난해 인터파크에 이어 올해 여기어때, 이스트소프트, 하나투어까지 사고가 끊이지 않는다. 고객 정보를 다량으로 보관하는 기업은 어디든지 표적이 될 수 있다. 지난 9월 이스트소프트를 해킹한 해커도 수억원어치의 비트코인을 요구했다. 관련업계는 하나투어를 비롯 최근 발생한 금전 요구 해킹 사건 대부분이 북한 해커가 주도했을 가능성을 높게 보고 있다. 관제보안업체 관계자는 "악성코드의 형태와 비트코인을 요구하는 방식 등을 볼 때 지난해 인터파크 해킹을 주도한 북한 해커일 가능성이 매우 높다"면서 "북한 탓을 하기 전에 해커에 뚫리지 않도록 보안시스템을 강화하는 것이 선결과제"라고 지적했다. 한편 지난 17일 열린 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에 출석한 박정호 KISA 부원장은 해킹 주체가 북한이 맞느냐는 질의에 대해 "이는 추정일 뿐이며 현재 말하기는 적절하지 않다"고 말했다. 하나투어에서 개인정보 유출 여부를 확인할 수 있다.

<하나투어에서 개인정보 유출 여부를 확인할 수 있다.>

[ 출처 : 전자신문 김인순 보안 전문기자 insoon@etnews.com | 2017년 10월 18일 ]

2017.10.18

Daou Technology hợp tác cùng NPCore phát triển giải pháp Phòng chống tấn công APT cho Email

작성자
admin
작성일
2016-08-08 00:00
조회
377
54015_55875_3339.jpg

Daou Technology hợp tác cùng NPCore phát triển giải pháp Phòng chống tấn công APT cho Email

Daou Technology công bố giải pháp phòng chống tấn công APT cho Email.
Giải pháp này được NPCore và Daou Technology nghiên cứu phát triển dựa trên sự kết hợp hai sản phẩm vốn là thế mạnh của hai bên.
Giám đốc điều hành Daou Technology Kim, Yun Deok cho biết đây là giải pháp bảo mật cho Email tích hợp khả năng phát hiện và ngăn chặn tấn công APT.
Giải pháp này tích hợp công nghệ phát hiện mã độc dựa trên Sandbox và giải pháp bảo mật email TERRACE MAIL SECURITY. TERRACE MAIL SECURITY tích hợp các chức năng ngăn chặn Email rác, phòng chống tấn công APT và đánh cắp dữ liệu.
Giải pháp cho phép phát hiện và quản lý các Email độc hại một cách hiệu quả. TERRACE MAIL SECURITY có thể phát hiện phần mềm độc hại thông qua phân tích hành vi và phân tích chữ ký bên trong hệ thống ảo.
Giải pháp có khả năng phân loại các tập tin đính kèm, phát hiện mã độc chưa được nhận biết (unknown malware) qua phân tích kép các tập tin thu thập được.
Đối với loại mã độc này, mẫu (pattern) được tạo ra gay lập tức mà không cần chờ đợi cập nhật từ Cloud.
Các tập tin nghi ngờ được thực thi trên hệ thống ảo, và được giám sát một cách chặt chẽ. Hệ thống tiến hành phân tích dựa trên hành vi bao gồm các phân tích tĩnh và phân tích động.
Các thay đổi nhỏ trên môi trường ảo sau khi thực thi file được đánh giá chi tiết, đánh giá cuối cùng dựa trên việc tổng hợp từ rất nhiều đánh giá chi tiết này.
Giám đốc Jung, Jong Chul phụ trác mảng kinh doanh TERRACE MAIL SECURITY thuộc công ty Daou Technology cho biết gần đây, thiệt hại từ việc rò rỉ thông tin nội bộ thông qua Email đang gia tăng một cách đáng báo động.
TERRACE MAIL SECURITY với tính năng bảo mật mạnh mẽ, và chi phí đầu tư hợp lý phù hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ.