회사소개

제품

안내

고객지원

Company

Product

Information

Support

Thông tin về công ty

Sản phẩm

Thông tin

Hỗ trợ chung

Liên lạc

Phân loại

Tên sản phẩm

Tên

Công ty

Phòng ban/Chức danh

Số điện thoại

Số điện thoại

Thông tin liên hệ

File đính kèm

Thông tin cá nhân và Thông tin sử dụng

NPCore, Inc. (sau đây gọi là "Công ty") đảm bảo quyền riêng tư của bạn thông qua luật "Quảng cáo thông tin, truyền thông mạng và bảo vệ thông tin"
Công ty có trách nhiệm thông báo thông tin cung cấp được sử dụng cho mục đích và cách thức thông qua chính sách quyền riêng tư, đảm bảo rằng việc bảo vệ quyền riêng tư được thực thi.
Công ty thông báo qua Website (hoặc các cách thức khác) nếu chính sách riêng tư cần phải thay đổi.
Chính sách này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 5 năm 2015.
Các nội dung thu thập thông tin cá nhân
Công ty đã thu thập thông tin cá nhân theo mô tả dưới đây cho các mục đích khác nhau như tham vấn, thủ thuật, và tuyển dụng.
Nội dung thu thập: Tên, Số điện thoại, Email, Tham vấn, và các thông tin khác trong tập tin đính kèm
Phương thức thu thập thông tin cá nhân: Trang chủ (tham khảo ý kiến và thông tin liên lạc)
Mục đích thu thập thông tin cá nhân
Công ty sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích sau
Liên lạc, tham vấn, hướng dẫn, và thông báo
Thời gian sở hữu và sử dụng thông tin các nhân
Về nguyên tắc, sau khi đạt được mục đích, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân phải được hủy bỏ ngay lập tức.
Tuy nhiên, thông tin được lưu lại trong khoảng thời gian cụ thể vì các lý do sau.
Tin nhắn và tham vấn
- Mục bảo quản: Tên, Số điện thoại, Email, tên công ty
- Tài liệu bảo quản: Quy chế quản lý tài liệu
- Thời gian bảo quản: một (1) năm kể từ ngày nhận được tư vấn, hỏi đáp"
Thủ tục và quy trình hủy thông tin lưu trữ cá nhân
Sau khi việc thu thập thông tin cũng như mục đích sử dũng đã đạt được, theo nguyên tắc phải hủy thông tin ngay lập tức. Quy trình và phương thức hủy thông tin như sau:
Thủ tục hủy
Đăng ký việc làm hoặc các yêu cầu, tư vấn khác được lưu trữ trong một thời gian nhất định sau đó bị hủy theo chính sách nội bộ và các luật liên quan nhằm mục đích bảo vệ thông tin (Vui lòng tham khảo thời gian sử hữu và sử dụng) sau khi mục tiêu đã đạt được.
Thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, không được lưu lại theo luật pháp, nếu nó không có lý do chính đáng.
"Phương thức hủy
Thông tin cá nhân được lưu trữ trong các file điện tử được xóa sử dụng phương thức kỹ thuật sao cho không thể phục hồi lại được
Cung cấp thông tin cá nhân
Theo nguyên tắc, công ty không cung cấp thông tin cá nhân ra bên ngoài, tuy nhiên những trường hợp sau đây có thể xem xét.
- Nếu được sự đồng ý của cá nhân đó
- Phù hợp với các quy định của luật pháp hoặc trong trường hợp có yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng theo các thủ tục và phương thức quy định
Ủy thác thông tin cá nhân
Công ty không ủy thác thông tin cá nhân cho đối tác thứ ba nếu không được sự cho phép của cá nhân. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ thông báo cho cá nhân về việc ủy thác và nội dung ủy thác để nhận được chấp nhận từ cá nhân nếu cần thiết
Quyền hạn và chức năng của người sử dụng và đại diện pháp lý
Người dùng có thể yêu cầu, chỉnh sửa và được hỗ trợ về thông tin cá nhân đã được đăng ký bất kỳ lúc nào. Nếu liên lạc với cơ quan chức năng qua thư tín, email, hoặc điện hoại, chúng tôi sẽ điều chỉnh để thủ tục không bị trễ.
Nếu có yêu cầu việc cập nhật thông tin bị sai, chung tôi sẽ tạm ngừng sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho đến khi việc cập nhật hoàn tất.
Nếu thông tin cá nhân bị sai, và đã được cung cấp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo với bên thứ ba, và thực hiện thủ tục chỉnh sửa ngay lập tức. Công ty sẽ ngừng và xóa thông tin cá nhân theo yêu cầu của cá nhân và đại diện pháp lý theo yêu cầu trong văn bản ""Giai đoạn sở hữu và sử dụng thông tin cá nhân mà công ty thu thập"" và vệc xử lý đưa ra nhằm ngăn chặn truy cập hay các mục đích khác"
Việc triển khai thiết bị tự động thu thập thông tin cá nhân, quá trình hoạt động và chi tiết trong trường hợp bị từ chối
Công ty không vận hành thiết bị thu thập thông tin cá nhân như cookies được tạo ra khi truy cập Internet
Dịch vụ khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân
Công ty có các phòng ban chức năng và quản lý thông tin cá nhân, dưới đây là thông tin của bộ phận liên lạc
- Chuyên viên quản lý thông tin cá nhân: Jessy Kang
- Số điện thoại: +82-70-7834-8918
- Email: marketing@npcore.com
- Quản lý thông tin cá nhân: Jessy Kang
- Số điện thoại: +82-70-7834-8918
- Email: marketing@npcore.com"
Các quền riêng tư liên quan đến khiếu nại khi sử dung dịch vụ của công ty có thể được cung cấp cho bộ phận chức năng. Công ty sẽ cập nhật nhanh chóng với cá nhân liên quan đến vấn đề này.
Nếu cần hỗ trợ, hãy liên lạc với chúng tôi theo các thông tin dưới đây
1. Hội đồng hòa giải xung khắc về thông tin cá nhân ( www.1336.or.kr/1336 )
2. Hội đồng chứng nhận quyền riêng tư ( www.eprivacy.or.kr / 02-580-0533~4 )
3. Trung tâm công tố tối cao về điều tra Tội phạm Internet ( http://icic.sppo.go.kr / 02-3480-3600 )
4. Trung tâm cảnh sát và ứng cứu khủng bố mạng (www.ctrc.go.kr / 02-392-0330 )

 Tôi đồng ý với các chính sách về ở trên về quyền riêng tư